PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA – VIII redovna Skupština KOMS

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS. Zbog epidemiološke situacije, sve organizacije članice KOMS-a biće predstavljene 1 delegatom/kinjom. Taj delegat ili delegetkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3 glasa. 
Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i: 

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časovasa naznakom “Naziv svoje organizacije”  –  Prijavna dokumenta za Skupštinu.

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

VAŽNO: PODSETNIK ZA ČLANARINU

Da biste na predstojećoj Skupštini bili u mogućnosti da ostvarite sva prava koja proizilaze iz vašeg članstva u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, molimo vas da izmirite vase obaveze i uplatite članarine za 2019. godinu. Podsećamo vas da neimirene obaveze povlače sa sobom gubitak prava glasa i mogućnosti kandidature za organe KOMS. 

U nastavku možete pronaći tehničke informacije za uplatu članarina.

  1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05 otvoren kod Banca Intesa.
  2. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati „Potvrdu o plaćenoj članarini“ kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak.
  3. Podsećamo Vas da je ukupan iznos članarine pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD.
  4. Obaveštavamo vas da je na četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.
  5. Pri uplati, vodite računa o tome da je adresa KOMS-a od ovog meseca Kralja Milutina br. 15.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.

 

Leave a Reply