PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA – IX redovna Skupština KOMS

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS. Zbog epidemiološke situacije, udruženja mladih i udruženja za mlade biće predstavljene 1 delegatom/kinjom, dok će savezi udruženja imati pravo na 2 delegata/kinje. Taj delegat ili delegatkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3.  

Prijave se vrše putem onlajn formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i dokumenta koja se nalaze u prilogu (popunjena, pečatirana i skenirana) na imejl adresu skupstina@koms.rs:  

Naznačena dokumenta možete naći u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do __    _1. jula______ 2021. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv  organizacije” – Prijavna dokumenta za Skupštinu. 

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalna dokumenta dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.  Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate putem mejla skupstina@koms.rs ili programsku asistentkinju KOMS, Milju Zdravković putem telefona na broj +38169738445. 

PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA – VIII redovna Skupština KOMS

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS. Zbog epidemiološke situacije, sve organizacije članice KOMS-a biće predstavljene 1 delegatom/kinjom. Taj delegat ili delegetkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3 glasa. 
Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i: 

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časovasa naznakom “Naziv svoje organizacije”  –  Prijavna dokumenta za Skupštinu.

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

VAŽNO: PODSETNIK ZA ČLANARINU

Da biste na predstojećoj Skupštini bili u mogućnosti da ostvarite sva prava koja proizilaze iz vašeg članstva u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, molimo vas da izmirite vase obaveze i uplatite članarine za 2019. godinu. Podsećamo vas da neimirene obaveze povlače sa sobom gubitak prava glasa i mogućnosti kandidature za organe KOMS. 

U nastavku možete pronaći tehničke informacije za uplatu članarina.

 1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05 otvoren kod Banca Intesa.
 2. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati „Potvrdu o plaćenoj članarini“ kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak.
 3. Podsećamo Vas da je ukupan iznos članarine pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD.
 4. Obaveštavamo vas da je na četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.
 5. Pri uplati, vodite računa o tome da je adresa KOMS-a od ovog meseca Kralja Milutina br. 15.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.

 

ODLAGANJE OSME REDOVNE SKUPŠTINE KOMS

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, relevantnih međunarodnih organizacija, kao i drugih aktera, Krovna organizacija mladih Srbije vas obaveštava da se OSMA GODIŠNJA SKUPŠTINA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE ODLAŽE DO DALJNJEG

 
KOMS tim je zajednički doneo jedinu moguću odluku u ovom trenutku, a kojom čuva javno zdravlje, a posebno zdravlje mladih.

Skupština će biti naknadno sazvana u danima u kojima se objavi prestanak neposredne opasnosti, i tada će ceo proces pripreme za Skupštinu, a koji uključuje prijavu delegata/kinja, kandidata/kinja za organe KOMS, dostavljanje dokumenta i slično, ponovo biti pokrenut.

KOMS tim se zahvaljuje svima na razumevanju i želi vam da brinete o sebi i ljudima iz vaše okoline.

PROCEDURA ZA PRIJAVU U ORGANE KOMS

Ovogodišnja Skupština KOMS je izborna 

U okviru ovogodšnje Skupštine biraće se Predsednik Upravnog odbora,  članovi/ce Upravnog i Nadzornog odbora, Predsednik/ca Skupštine i Zamenik/ca Predsednika/ce Skupštine

Za prijavu za Predsednika/cu i članove/ce Upravnog odbora KOMS neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Snimanja i slanja video poruke (detalji u prijavnom formularu)
 3. Slanja propratnih dokumenata:3.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  3.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za UO KOMS“.

Za prijavu za članove/ce Nadzornog odbora neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za NO KOMS“.

Za prijavu za Predsednika/cu Skupštine i Zamenika/cu Predsednika/ce Skupštine neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za Predsedništvo KOMS“.

PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS.
Udruženja mladih imaju prava na 2 delegata/kinje, udruženja za mlade prava na 1 delegata/kinju, a savezi udruženja na 3 delegata/kinje.

Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći OVDE! uz koji je neophodno poslati i:

Pismo nominacije organizacije članice

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv organizacije” –  Prijavna dokumenta za Skupštinu
Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

 

VIII redovna skupština KOMS-a počinje za:
-830Dana -22sati -32minuta -57sekundi