Browse Category

Obaveštenja

PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA – VIII redovna Skupština KOMS

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS. Zbog epidemiološke situacije, sve organizacije članice KOMS-a biće predstavljene 1 delegatom/kinjom. Taj delegat ili delegetkinja imaće broj glasova koji predviđa Statut KOMS-a i to: udruženja mladih imaju prava na 2 glasa, udruženja za mlade pravo na 1 glas, a savezi udruženja 3 glasa. 
Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći na ovom linku i uz koji je neophodno poslati i: 

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 24. septembra 2020. godine do 23:59 časovasa naznakom “Naziv svoje organizacije”  –  Prijavna dokumenta za Skupštinu.

Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

VAŽNO: PODSETNIK ZA ČLANARINU

Da biste na predstojećoj Skupštini bili u mogućnosti da ostvarite sva prava koja proizilaze iz vašeg članstva u Krovnoj organizaciji mladih Srbije, molimo vas da izmirite vase obaveze i uplatite članarine za 2019. godinu. Podsećamo vas da neimirene obaveze povlače sa sobom gubitak prava glasa i mogućnosti kandidature za organe KOMS. 

U nastavku možete pronaći tehničke informacije za uplatu članarina.

 1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05 otvoren kod Banca Intesa.
 2. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati „Potvrdu o plaćenoj članarini“ kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak.
 3. Podsećamo Vas da je ukupan iznos članarine pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD.
 4. Obaveštavamo vas da je na četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.
 5. Pri uplati, vodite računa o tome da je adresa KOMS-a od ovog meseca Kralja Milutina br. 15.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za poslednju poslovnu godinu.

 

ODLAGANJE OSME REDOVNE SKUPŠTINE KOMS

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, relevantnih međunarodnih organizacija, kao i drugih aktera, Krovna organizacija mladih Srbije vas obaveštava da se OSMA GODIŠNJA SKUPŠTINA KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE ODLAŽE DO DALJNJEG

 
KOMS tim je zajednički doneo jedinu moguću odluku u ovom trenutku, a kojom čuva javno zdravlje, a posebno zdravlje mladih.

Skupština će biti naknadno sazvana u danima u kojima se objavi prestanak neposredne opasnosti, i tada će ceo proces pripreme za Skupštinu, a koji uključuje prijavu delegata/kinja, kandidata/kinja za organe KOMS, dostavljanje dokumenta i slično, ponovo biti pokrenut.

KOMS tim se zahvaljuje svima na razumevanju i želi vam da brinete o sebi i ljudima iz vaše okoline.

PROCEDURA ZA PRIJAVU U ORGANE KOMS

Ovogodišnja Skupština KOMS je izborna 

U okviru ovogodšnje Skupštine biraće se Predsednik Upravnog odbora,  članovi/ce Upravnog i Nadzornog odbora, Predsednik/ca Skupštine i Zamenik/ca Predsednika/ce Skupštine

Za prijavu za Predsednika/cu i članove/ce Upravnog odbora KOMS neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Snimanja i slanja video poruke (detalji u prijavnom formularu)
 3. Slanja propratnih dokumenata:3.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  3.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za UO KOMS“.

Za prijavu za članove/ce Nadzornog odbora neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za NO KOMS“.

Za prijavu za Predsednika/cu Skupštine i Zamenika/cu Predsednika/ce Skupštine neophodno je:

 1. Popunjavanje i slanje prijavnog formulara 
 2. Slanja propratnih dokumenata:2.a. Biografija (do tri strane na srpskom jeziku)
  2.b. Pismo nominacije punopravne organizacije članice Krovne organizacije mladih Srbije

Navedena dokumenta poslati na mejl adresu skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom „Prijava za Predsedništvo KOMS“.

PROCEDURA ZA PRIJAVU DELEGATA/KINJA

Delegat/kinja na Skupštini KOMS može da bude osoba uzrasta od 15-30 godina koju imenuje organizacija članica KOMS.
Udruženja mladih imaju prava na 2 delegata/kinje, udruženja za mlade prava na 1 delegata/kinju, a savezi udruženja na 3 delegata/kinje.

Prijave se vrše putem online formulara koji možete pronaći OVDE! uz koji je neophodno poslati i:

Pismo nominacije organizacije članice

Naznačena dokumenta možete naći na platformi ili u prilogu mejla, a šalju se na  skupstina@koms.rs najkasnije do 11. marta 2020. godine do 23:59 časova sa naznakom “Naziv organizacije” –  Prijavna dokumenta za Skupštinu
Za učešće na Skupštini neophodno je da originalne dokumente dostavite prilikom dolaska na Skupštinu.

 

VIII redovna skupština KOMS-a počinje za:
-417Dana -11sati -57minuta -24sekundi